หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัลนักศึกษา > ผู้ปกครองเด็กนักเรียนฝากชื่นชมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นางสาวศรุตา ศรีสนธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดลานนาบุญ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนฝากชื่นชมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นางสาวศรุตา ศรีสนธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดลานนาบุญ

admin ece
2022-09-11 14:49:21


ผู้ปกครองเด็กนักเรียนฝากชื่นชมนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวศรุตา ศรีสนธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดลานนาบุญ


#การศึกษาปฐมวัย #คณะครุศาสตร์ #สวนสุนันทา