หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ > โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

admin ece
2022-09-10 21:28:55


วันที่ 5 กรกฎาคม 2565  นำโดย อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวเปิดโครงการ และมีบรรยายเรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่นักศึกษายุคใหม่  โดยอาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องเรียน 1137 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์