หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง เพื่อบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง เพื่อบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

admin ece
2022-11-15 15:27:05
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง เพื่อบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ผศ.สิริมณี บรรจง อาจารย์ประจำวิชา “การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในโครงการวิทย์น่ารู้กับหนูน้อยลอยกระทง ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป


#การศึกษาปฐมวัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา