หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin ece
22 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65


สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดถ่ายทำวิดีโอสื่อการสอนภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนการเรียนรู้

วันที่ 21 สิงหาคม 2565  นำโดย อาจารย์ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏสวนสุนันทา จัดถ่ายทำวิดีโอสื่อการสอนภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการผลิตสื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องเรียน 1136 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์

ถ่ายภาพ:  อ.ธิติกาญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์

รายงาน: พีรพล เชื่อมแก้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.edu.ssru.ac.th/th/news/view/edu2208652

www.edu.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะครุศาสตร์สวนสุนันทา

#ssru

#เรียนครูต้องเรียนที่ครุศาสตร์สวนสุนันทา